Kiểm tra khả năng phát âm

PACK 1

Hướng dẫn làm bài test: Bấm vào nút Micro màu xanh để bắt đầu làm bài, sau khi đọc xong câu, bạn hãy bấm nút MICRO màu đỏ và bấm chuyển qua câu tiếp theo. Mỗi câu không được đọc quá 20 giây.